miku本子r18

miku本子r18

肾主骨,肾虚则髓弱,髓弱则骨枯,骨枯则不能固齿,故令齿长而动,譬之败几焉,几败木枯,则紧窦之寸木摇摇而出,以水泽之,则败几润而寸木固。故用麻黄以发汗,桂枝以去风,参用葛根,以阻其入阳明之路。

唐·崔承元者,居官时,治一死囚,出而活之,囚后数年以病死。生地、骨皮,平其五脏之火。

考名方五首,而治盗汗之法,大可知矣。羯羊胆,苦物也,足以胜热;蜜,润物也,足以济火。

肝藏血而主怒,怒则火起于肝,载血上行,故令血苑于上。恚则气积,积则气不流矣,故用青皮、陈皮、腹皮、木香、莪术之属快而利之。

每服二、三十丸,临卧津液吞下,或白汤一口送下,取其膈上之湿痰,以意消息之,欲利则空心服。诸急病,谓卒然暴仆诸疾也。

石膏性寒而重,寒能胜热,重能就下。<目录>卷四\古方治积聚药总考隋有患者,尝病吐食,医作噎气、膈疾、翻胃三疾治之,无验。

Leave a Reply